Quản lý rủi ro

Văn phòng Quản lý rủi ro được quản lý với một số hoạt động Quản lý rủi ro nhằm giảm thiểu nguy cơ mất mát cho cộng đồng đại học thông qua nhận dạng nguy cơ, đánh giá rủi ro, bảo hiểm thích hợp và các hoạt động quản lý rủi ro chủ động. Phạm vi trách nhiệm cũng bao gồm sự phối hợp của chương trình y học nghề nghiệp đại học, chương trình an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, kế hoạch ứng phó khẩn cấp và phát triển tài liệu hỗ trợ giáo dục.

Armando A. Estrada
Giám đốc MS, Quản lý rủi ro
Văn phòng quản lý rủi ro
(323) 357-3404