Liên hệ

Phòng Nhân sự
E-mail:
hrdept@cdrewu.edu

Điện thoại: (323) 563-5827
Số fax: (323) 563-5946

Địa chỉ nhà:
1731 E. 118th St., 2nd Tầng
Los Angeles, Ca 90059

Giờ Làm Việc:
8 am - 5 pm
Thứ hai thứ Sáu

Nhân viên

Nicola Martin
Giám đốc Nhân sự
nicolamartin@cdrewu.edu
((323) 563-9318

Robbin Devine-Henry, Ed.S.
Giám sát và đối tác kinh doanh nhân sự
robbindevinehenry@cdrewu.edu
(323) 563-4989

Charles A. Nagao-Bugarin, PHR
Đối tác Kinh doanh Nguồn nhân lực
charlesbugarin@cdrewu.edu
(323) 563-5834

Alfredo Nepomuceno
Điều phối viên Nhân sự
alfredonepomuceno@cdrewu.edu
(323) 563-5845

Natasha Matlock
Chuyên gia tìm kiếm tài năng
natashamatlock@cdrewu.edu
323-563-5817

Cynthia Thoát vị
Quản trị viên nhân sự
cynthiaécandez@cdrewu.edu
323-563-5818