Lương bổng

Lịch biểu và bảng lương

E-mail: hrdept@cdrewu.edu
Điện thoại: (323) 563-5827
Số fax: (323) 563-5946

Địa chỉ nhà:
1731 E. 118th St., 2nd Tầng
Los Angeles, CA 90059

Giờ Làm Việc:
8 am - 5 pm
Thứ hai thứ sáu

Nhân viên

Maria Mendez
biên chế quản lý

(323) 563-5881
mariamendez@cdrewu.edu
COBB 289

Rosalinda Alvarez
Chuyên viên phân tích tiền lương

323-563-5875
rosalindaalvarez@cdrewu.edu

Nudasha Tanco
Biên chế Lục

(323) 563-5960
ntanco@cdrewu.edu