Chính sách, thủ tục và hướng dẫn sử dụng

Chào mừng quý vị đến với các Chính Sách và Thủ Tục của Đại Học Y Khoa và Khoa Học Charles R. Drew quản lý nơi làm việc của chúng tôi. Cẩm nang Hướng dẫn Chính sách Hành chính Nhân sự và Nhân sự trực tuyến được tạo ra để cung cấp hướng dẫn cập nhật và thân thiện hơn với các chính sách và thủ tục của trường đại học. Có thể lấy các bản in của tài liệu hướng dẫn này bằng cách in trực tiếp từ trang này hoặc bằng cách truy cập Bộ Nhân sự. Các chính sách và thủ tục được liệt kê ở đây là mới nhất. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả các chính sách sẽ được trực tuyến trong tương lai gần.