Tiêu đề IX

Đại học Y khoa và Khoa học Charles R. Drew (CDU) được dành để tạo ra một cộng đồng trường học an toàn và tôn trọng. CDU không ngừng phấn đấu để đảm bảo một môi trường thuận tiện cho việc học tập, làm việc và sinh hoạt thúc đẩy cơ hội bình đẳng và không phân biệt đối xử cho tất cả mọi người. Hơn nữa, CDU cam kết bảo vệ sinh viên, giảng viên, nhân viên và khách truy cập từ bất kỳ hình thức phân biệt giới tính, hành vi quấy rối quấy rối tình dục hoặc bạo lực.

"Không có người nào ở Hoa Kỳ trên cơ sở giới tính, bị loại trừ khỏi việc tham gia, bị từ chối vì lợi ích hoặc bị phân biệt đối xử theo bất kỳ chương trình giáo dục hoặc hoạt động nào nhận được hỗ trợ tài chính của Liên bang" (Title IX of the Educational Amendments of 1972 cho Đạo luật về quyền dân sự của 1964).