Giải thưởng giảng viên xuất sắc

Mô hình Giáo sư xuất sắc và dịch vụ xuất sắc giải thưởng được thành lập vào tháng 3 2008 để công nhận cho các giảng viên về giảng dạy, nghiên cứu và / hoặc dịch vụ xuất sắc cho trường Đại học. Các Giảng dạy và nghiên cứu xuất sắc giải thưởng được thành lập vào tháng 3 2017 để làm nổi bật những đóng góp hoặc thành tựu độc đáo trong giảng dạy và nghiên cứu tại CDU.

Mỗi năm, các giảng viên nổi tiếng của Đại học Charles R. Drew được vinh danh vì những đóng góp cho sinh viên, ngành học của họ và để tiếp tục sứ mệnh của Trường.

2021
2020
 
2019
 
2018
2017
2016
2015
 
2014
2013
2012
2011
2010