Khoa học

Ủy ban về các vấn đề khoa sẽ trả lời các mối quan tâm của giảng viên về bồi thường, khối lượng công việc và hợp đồng. Nó cũng sẽ xem xét pháp luật và các hoạt động trên tất cả các khía cạnh của nghiên cứu và giáo dục được thực hiện tại Đại học hoặc theo thẩm quyền hoặc giám sát của nó, bao gồm nhưng không giới hạn nguồn tài trợ, phân bổ chi phí và tài nguyên đại học, sử dụng các đối tượng của con người và động vật , chia sẻ thông tin, bảo vệ và chia sẻ tài sản trí tuệ. Ủy ban đưa ra các khuyến nghị cho Hội đồng, Quản trị và Tín thác.

Thành viên ủy ban 2017-2019

Thomas Magee, Tiến sĩ, Chủ tịch
Phó Giáo sư
Khoa Khoa học Sức khỏe và Đời sống, COSH
Rajan Singh, Tiến sĩ, Phó Chủ tịch
Giáo sư
Khoa Nội tổng hợp, COM
Mohammad Kamrul Hasan, Tiến sĩ
trợ lý Giáo sư
Khoa Nội tổng hợp, COM

Charles L. Herring, Jr., MD
trợ lý Giáo sư
Khoa phẫu thuật, COM

Emilyn B. Lào, MSN, FNP
Trợ lý giáo sư,
Chương trình thạc sĩ y tá gia đình và chương trình thạc sĩ, SON

Shehla Pervin, Tiến sĩ
Phó Giáo sư
Khoa Nội tổng hợp, COM

Ingrid L. Roberts,
Giảng viên
Chương trình thạc sĩ khoa học

Satyesh Sinha, Tiến sĩ
trợ lý Giáo sư
Khoa Nội tổng hợp, COM

Amiya P. Sinha-Hikim, Tiến sĩ
Giáo sư
Khoa Nội tổng hợp, COM

James C. Tsao, Tiến sĩ
trợ lý Giáo sư
Khoa Nội tổng hợp, COM

Piwen Wang, MD, Tiến sĩ
trợ lý Giáo sư
Khoa Nội tổng hợp, COM

Yong Wu, MD, Tiến sĩ
Phó Giáo sư
Khoa Nội tổng hợp, COM