Chiến dịch tạo nhiệm vụ hàng năm

2015 Mission Maker Mini-Grants

Quà tặng được thực hiện cho Chiến dịch Mission Maker cho phép Đại học giải quyết các nhu cầu tức thời nhất của mình, như:

  • Hỗ trợ nghiên cứu do sinh viên lãnh đạo
  • Hỗ trợ cho các tổ chức sinh viên
  • Nâng cấp cơ sở vật chất

Chiến dịch Mission Maker hàng năm cũng cung cấp hỗ trợ cho các khoản tài trợ nhỏ của Mission Maker, giúp tài trợ cho các sinh viên và nhân viên lãnh đạo các dự án tham gia vào cộng đồng của chúng tôi và nhắc lại cam kết của chúng tôi đối với các cộng đồng không được giám sát.

Mọi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều tạo nên sự khác biệt và giúp chúng tôi tiếp tục đào tạo các nhà lãnh đạo chăm sóc sức khỏe vào ngày mai. Kể từ khi ra mắt vào mùa thu năm 2012, Chiến dịch Mission Maker đã cung cấp $ 233,561 cho khoản tài trợ cho 122 dự án.

Quà tặng cho Chiến dịch Sứ mệnh được chấp nhận Trực tuyến hoặc thông qua tiền mặt, kiểm tra và giảm lương.