Tháng 1 4, 2020, 8: 00am

Mùa xuân - 1st Ngày của học kỳ: 1 / 4 / 2020

Kết thúc Thêm / Thả: 1 / 17 / 2020

Nghỉ xuân 3 / 2-3 / 6