Tháng 12 31, 2019, 8: 00am

Đêm giao thừa thứ ba, tháng 12 31, 2019

Đóng cửa kỳ nghỉ mùa đông Thứ ba, tháng 12 24, 2019-Thứ ba, tháng 1 1, 2020