Tháng 11 29, 2019, 12: 00am

Thứ Sáu sau Lễ Tạ ơn Thứ sáu, Tháng 11 29, 2019 (Đóng cửa khuôn viên)