Tháng 12 15, 2019, 8: 00am

Chu kỳ ứng dụng 2020 - Ngày quan trọng:

  • Ứng dụng mở - Tháng 12 15th
  • Đóng ứng dụng - Tháng 3 16th
  • Phỏng vấn - Tháng 4 - Tháng 5 2020
  • Thông báo chấp nhận - Có thể 1 - Có thể 31, 2020
  • Bắt đầu chương trình - tháng 8 2020
  • Kết thúc chương trình - 2020 tháng 7

Quy trình nộp đơn:

CDU sử dụng hệ thống ứng dụng tập trung mới, PostBacCAS, cho tất cả các ứng dụng cho Chương trình chứng chỉ sau tú tài nâng cao trong tiền y học. Vui lòng truy cập PostBacCAS  để đăng ký.