FERPA

Đạo luật về quyền riêng tư và quyền giáo dục của gia đình (FERPA) dành cho sinh viên các quyền nhất định đối với hồ sơ giáo dục của họ. Nhấp chuột đây. để biết thêm thông tin từ trang web chính thức.