Cử nhân Khoa học, Khoa học Dinh dưỡng và Hệ thống Thực phẩm

Cử nhân Khoa học trong Khoa học dinh dưỡng và Hệ thống thực phẩm là một chương trình đại học 120-tín dụng-giờ có thể được hoàn thành trong tám nhiệm kỳ. Chương trình cung cấp một chương trình giảng dạy để chuẩn bị cho sinh viên đại học về vai trò lực lượng lao động dinh dưỡng kết hợp nền khoa học dinh dưỡng mạnh mẽ với chuyên môn về môi trường hệ thống thực phẩm cộng đồng và ý nghĩa giải quyết những khác biệt về sức khỏe liên quan đến dinh dưỡng giữa các cộng đồng bị thiệt thòi. Sử dụng các nguyên tắc cơ bản và ứng dụng khoa học dinh dưỡng để đánh giá tình trạng sức khỏe liên quan đến dinh dưỡng và áp dụng các khái niệm dinh dưỡng cho con người, chương trình nhấn mạnh sự hiểu biết về các hệ thống thực phẩm rộng. sự khác biệt về chế độ ăn uống và các tình trạng sức khỏe liên quan đến dinh dưỡng.

Sau khi hoàn thành cấp độ, sinh viên sẽ được đào tạo liên ngành về dinh dưỡng cho con người, yếu tố xã hội về sức khỏe và hệ thống thực phẩm cộng đồng và sức khỏe cộng đồng liên quan đến kết quả sức khỏe kém ở các khu vực đô thị không được bảo tồn. Sinh viên tốt nghiệp của chương trình sẽ được chuẩn bị để vượt qua kỳ thi chứng nhận Chuyên gia Giáo dục Sức khỏe Cộng đồng (CHES).