Nghiên cứu chung

Giáo dục phổ thông tại Đại học Charles R. Drew được thiết kế và cấu trúc để thúc đẩy một môi trường giáo dục cung cấp cơ hội giáo dục tích cực và suốt đời cho tất cả các sinh viên vào Đại học. Chương trình giảng dạy chung được thiết kế để cung cấp các kỹ năng, thông tin, phương pháp điều tra và các giá trị trí tuệ, và nhằm: 

  • Giới thiệu sinh viên về sự phong phú và đa dạng của các ngành học khác nhau
  • Mở rộng quan điểm trí tuệ của sinh viên thành các thành viên giáo dục của xã hội
  • Khuyến khích học sinh phát triển các cam kết và tôn trọng lẫn nhau cho các nhóm khác nhau