Kết quả học tập của sinh viên

  • Chứng minh năng lực lâm sàng bằng cách áp dụng các kỹ năng định vị chính xác, lựa chọn các yếu tố kỹ thuật thích hợp và sử dụng các biện pháp bảo vệ bức xạ thích hợp.
  • Chuẩn bị các báo cáo bằng văn bản và trình bày bằng miệng về các nghiên cứu điển hình không điển hình kết hợp với việc hoàn thành một khóa học nói ở cấp đại học.
  • Thể hiện kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phê phán bằng cách hoàn thành tất cả các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm và thích ứng với các kỳ thi không thường xuyên.
  • Thể hiện sự phát triển chuyên nghiệp bằng cách tham dự ít nhất một hội nghị chuyên nghiệp và tham gia một xã hội chuyên nghiệp thúc đẩy hành vi đạo đức và chuyên nghiệp.
  • Liên quan đến tầm quan trọng của hình ảnh với chụp cắt lớp vi tính, chụp ảnh từ và PET-CT.
  • Nghiên cứu vấn đề sức khỏe cộng đồng, phân tích và giải thích dữ liệu và truyền đạt kết quả trong tóm tắt nghiên cứu.