Sở Y tế Công cộng Đô thị (DUPH)

Cử nhân Khoa học, Sức khỏe Cộng đồng (BSPH)

Nhiệm vụ chương trình BSPH
Để cung cấp một nền giáo dục đại học nghiêm ngặt và biến đổi thúc đẩy học tập học tập, tăng cường kỹ năng, và thúc đẩy sự tham gia quan trọng cho sinh viên để lãnh đạo những nỗ lực trong sự tiến bộ của y tế công cộng, công bằng xã hội, y tế và an sinh cộng đồng ở các cộng đồng thiếu nguồn lực.

Cử nhân Khoa học, Sức khỏe Cộng đồng (BSPH)
Chương trình BSPH tại CDU nhằm mục đích chuẩn bị sinh viên đại học cho lực lượng y tế công cộng và giáo dục nâng cao trong khoa học sức khỏe như y tế công cộng hoặc y học hoặc các lĩnh vực liên quan đến sức khỏe như chính sách công. Dựa trên cơ sở hiểu rằng bất bình đẳng về cấu trúc và xã hội tác động đến kết quả sức khỏe ở các cộng đồng bất lợi về mặt lịch sử và thiếu nguồn lực, chương trình BSPH nhằm cung cấp cho thế hệ học giả và học viên tiếp theo một nền tảng giáo dục phong phú tích hợp kiến ​​thức lý thuyết, ứng dụng và công bằng xã hội.    

Chương trình BSPH cung cấp một chương trình giảng dạy sức khỏe cộng đồng phong phú tích hợp các lĩnh vực y tế công cộng nền tảng: kiến ​​thức, kỹ năng và kinh nghiệm nghiên cứu, giúp nâng cao khả năng dịch thuật và áp dụng các kiến ​​thức và kỹ năng về sức khỏe cộng đồng mới đạt được vào thực hành y tế công cộng.

Sau khi hoàn thành văn bằng, sinh viên tốt nghiệp BSPH sẽ được trang bị để giải quyết sự chênh lệch về sức khỏe, công bằng y tế và các vấn đề công bằng môi trường xã hội phổ biến trong các cộng đồng có nguồn lực hạn chế ở thành thị. Sinh viên tốt nghiệp BSPH có thể theo đuổi việc làm trong các cơ quan và tổ chức y tế công cộng địa phương, tiểu bang và quốc gia, các ngành dịch vụ xã hội và y tế, các tổ chức phi lợi nhuận (CBO), và sẵn sàng cao để theo đuổi giáo dục sau đại học liên quan đến sức khỏe.

Điểm nổi bật của Chương trình

  • Quy mô lớp học nhỏ cho sự chú ý cá nhân
  • Giáo trình công bằng xã hội tập trung
  • Văn hóa và sinh viên đa dạng về văn hóa
  • Giáo dục kinh nghiệm
  • Kinh nghiệm nghiên cứu
  • Phát triển kỹ năng lãnh đạo
  • Cơ hội thực tập trong nước và quốc tế
  • Giáo dục liên ngành  
  • Giảng viên chuyên môn được đào tạo trong nhiều chuyên ngành y tế công cộng, bao gồm nhưng không giới hạn ở: nghiên cứu và thực hành y tế công cộng, tăng cường sức khỏe và phòng chống dịch bệnh, y tế dự phòng, nghiên cứu hành vi y tế, các yếu tố xã hội về y tế, xã hội và môi trường, lập kế hoạch và đánh giá chương trình , y tế toàn cầu, chính sách y tế, lãnh đạo và nghiên cứu văn hóa.