Gặp gỡ nhóm đường ống

Eileen Forbes-Hill, MS,
Giám đốc điều hành
Karen Wade
Chuyên gia phát triển chương trình

Dyala Alameddine
Giám đốc chương trình, PHA
Anthony Reyes, EdM
Phó Giám đốc, Chương trình Đường ống SSA
 

Đối với câu hỏi hoặc để biết thêm thông tin, hãy điền vào thẻ yêu cầu hoặc liên hệ với văn phòng của chúng tôi:

Eileen Forbes-Hill, Giám đốc điều hành MS, Chương trình đối tác đường ống và trường học
EileenForbesHill@cdrewu.edu
(323) 563-5800

* Chương trình Có thể thay đổi *