Sức khỏe cộng đồng Thanh niên ủng hộ 

CHYA là một chương trình nhiều lớp được thiết kế cho học sinh trung học. Các học giả của chúng tôi sẽ được giáo dục về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, tiếp xúc với sự chênh lệch về sức khỏe của địa phương và toàn cầu, và được trao quyền để mở đường cho chính họ đến một bằng cấp và sự nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Học sinh hoàn thành toàn bộ chương trình sẽ nhận được khoản trợ cấp $ 1,000. Đây là một chương trình học cả năm và sinh viên sẽ có thể tham gia vào một số thành phần, bao gồm: Hệ thống chăm sóc và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Nghi thức của đoạn văn; Mô phỏng y tế; và thực tập lâm sàng. 

Ứng dụng chương trình
Vui lòng hoàn thành ứng dụng bởi tháng 8 14, 2020.
Chương trình

Liên hệ chúng tôi: 
Gọi cho văn phòng của chúng tôi tại 323-563-5800 hoặc email anthonyreyes@crogenu.edu với câu hỏi về ứng dụng