Chương trình Chứng chỉ Tú tài Nâng cao trong Pre-Medicine

Chương trình cấp chứng chỉ sau tú tài nâng cao về tiền y khoa là một chương trình có cấu trúc, toàn diện được thiết kế để hỗ trợ sinh viên - người nộp đơn lại, người nâng cao học thuật và người thay đổi nghề nghiệp - trong việc nhập học vào trường y. Chương trình được thiết kế cho những cá nhân đặc biệt mong muốn trở thành lãnh đạo bác sĩ phù hợp với mục tiêu duy nhất được khẳng định bởi sứ mệnh của Trường: cống hiến cho công bằng xã hội và công bằng y tế cho dân số chưa được phục vụ thông qua giáo dục, nghiên cứu lâm sàng và tham gia cộng đồng.