Chương trình Chứng chỉ Tú tài Nâng cao trong Pre-Medicine

Chương trình Chứng chỉ Tú tài Nâng cao trong Pre-Medicine là một chương trình có cấu trúc, toàn diện được thiết kế để hỗ trợ sinh viên - cả người thay đổi nghề nghiệp và các chuyên viên tăng cường GPA - thành công khi nhập học vào trường y. Chương trình được thiết kế cho những cá nhân đặc biệt mong muốn trở thành các nhà lãnh đạo bác sĩ phù hợp với mục tiêu duy nhất được khẳng định bởi sứ mệnh của trường: cống hiến cho công bằng xã hội và công bằng cho những người không được hỗ trợ thông qua giáo dục, nghiên cứu, dịch vụ lâm sàng và sự tham gia của cộng đồng.