Tiêu chuẩn LCME

 • Tiêu chuẩn 1: Nhiệm vụ, Kế hoạch, Tổ chức và Tính toàn vẹn
 • Tiêu chuẩn 2: Lãnh đạo và Quản trị
 • Tiêu chuẩn 3: Môi trường học tập và học tập
 • Tiêu chuẩn 4: Chuẩn bị, năng suất, sự tham gia và chính sách của khoa
 • Tiêu chuẩn 5: Tài nguyên giáo dục và cơ sở hạ tầng
 • Tiêu chuẩn 6: Năng lực, mục tiêu ngoại khóa và thiết kế ngoại khóa
 • Tiêu chuẩn 7: Nội dung ngoại khóa
 • Tiêu chuẩn 8: Quản lý, đánh giá và nâng cao
 • Tiêu chuẩn 9: Giảng dạy, giám sát, đánh giá và an toàn cho sinh viên và bệnh nhân
 • Tiêu chuẩn 10: Lựa chọn, phân công và tiến bộ của sinh viên y khoa
 • Tiêu chuẩn 11: Hỗ trợ học tập cho sinh viên y khoa, tư vấn nghề nghiệp và hồ sơ giáo dục
 • Tiêu chuẩn 12: Dịch vụ y tế cho sinh viên y tế, tư vấn cá nhân và dịch vụ hỗ trợ tài chính

Tiêu chuẩn và các yếu tố