Tiểu ban tự học

CHƯƠNG TRÌNH TRƯỜNG Y TẾ ĐỘC LẬP 4 NĂM TỰ CHỌN HỌC SINH VÀ HỘI ĐỒNG

Tiểu ban A
Chủ tịch: Deborah Prothrow- Stith, MD dprothrowstith@cdrewu.edu;
Đồng chủ tịch: William Shay, Tiến sĩ williamshay@c domainsu.edu

Tiểu ban B
Chủ tịch: Roberto Vargas, MD robertovargas@cdrewu.edu;
Đồng chủ tịch: Mohsen Bazargan, Tiến sĩ mohsenbazargan@cdrewu.edu

Tiểu ban C
Chủ tịch: Ronald Edelstein, EdD roedelst@cdrewu.edu
Đồng chủ tịch: Eleby Washington, MD ewashington@dhs.lacounty.gov

Tiểu ban D
Chủ tịch: Glenda Lindsey, MD galindsey59 @ gmail
Đồng chủ tịch: Victor Chaban, Tiến sĩ victorchaban@cdrewu.edu

Tiểu ban E
Chủ tọa: Daphne Calmes, MD daphnecalmes@cdrewu.edu
Đồng chủ tịch: Syreeta Green, Tiến sĩ syreetagreen@c domainsu.edu

Tiểu ban F
Chủ tịch: Jay Vadgama, Tiến sĩ jayvadgama@cdrewu.edu
Đồng chủ tịch: Theodore Friedman, MD, Tiến sĩ theodorefriedman@cdrewu.edu;

Tiểu ban G
Chủ tọa: Sylvia Drew- Ivie, Esq sylviadrewivie@cdrewu.edu
Đồng chủ tịch: David Martins, MD davidmartins@cdrewu.edu

Nhấn vào đây để xem danh sách đầy đủ