Liên Hệ

Arnel Joaquin, MD
Giám đốc Chương trình
Chương trình cư trú nội khoa
arneljoaquin@crogenu.edu
| Fax: (323) 563-4837
1731 E. 120th, Los Angeles, CA 90059

Theodore Friedman, MD, Ph.D. Chủ tịch, Khoa Nội
theodorefriedman@cdrewu.edu
| Fax: (323) 563-4837
1731 E. 120th, Los Angeles, CA 90059

Alejandra Meneses, MS Quản trị viên chương trình cấp cao
Chương trình cư trú nội khoa
alejandrameneses@cdrewu.edu
(323) 563- 9378 | Fax: (323) 563-4837
1731 E. 120th, Los Angeles, CA 90059