Chính sách và Nghiên cứu Dịch vụ Y tế

Giới thiệu chung

Trụ cột Chính sách và Nghiên cứu Dịch vụ Y tế nhằm mục đích phân tích, chia sẻ và phát triển các chính sách phù hợp với sứ mệnh của Đại học Charles R. Drew, đặc biệt là những chính sách thúc đẩy bình đẳng y tế và công bằng xã hội.

  • hỗ trợ những mục tiêu này và mục tiêu rộng hơn là “CDU Advantage” và là tiền thân của Trung tâm Chính sách và Nghiên cứu Dịch vụ Y tế tại CDU sẽ xem xét các kế hoạch, quyết định và hành động ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe như thế nào đối với sức khỏe của cộng đồng.
  • một cầu nối giữa các Trụ sở Viện khác, các trường Cao đẳng CDU, và các đối tác bên ngoài để hỗ trợ sự hợp nhất giữa y tế và sức khỏe.