Chương trình cư trú y học gia đình 1731 E 120th Street

Los Angeles, CA 90059

P: (323) 563-9373

Familymedicine@cdrewu.edu

Tiến sĩ Lisa Barkley, MD, FAAFP, FSAHM, FACSM
Giám đốc chương trình, Family Medicine Residency
Đường 1731 E. 120th
Los Angeles, CA. XUẤT KHẨU
lisabarkley@cdrewu.edu

Tiến sĩ Hector Llenderrozos, MD, MPH
Phó Giám đốc Chương trình Cư trú, Gia đình Y học Gia đình
Đường 1731 E. 120th
Los Angeles, CA. XUẤT KHẨU
hectorllenderrozos@cdrewu.edu

Stephanie Brown, C-TAGME
Quản trị viên gia đình Sr.
Chương trình cư trú y khoa gia đình
Đường 1731 E. 120th
Los Angeles, CA. XUẤT KHẨU
(323) 563-4812
stephaniebrown@cdrewu.edu