Chương trình cư trú y học gia đình Năm học 2019 2020

Lớp cư dân năm thứ hai 2021

JOAN G. CHOI, MD

ZEUS FernANDEZ, MD

LESLIE JOHNSON, MD

TIFFANY DAVIS

ROEYELL LANEY, MD, MPH

Dữ liệu FRANCISCA,
MD, MBA

NADIA MIAN, MD

SIMMONS, MD

Lớp người cư trú trong năm đầu tiên của 2022

SORAYA BOUMEDIENE, MD,
MPH
Đại học
Washington, SOM

JOHN CORLETTO,
MD
Đại học Autónoma
de Guadalajara
Facultad de Medicina

FELISHA EUGENIO,
MD
UCLA / Drew, Y khoa
Chương trình giáo dục

JESSE GOMEZ, MD,
MPH
UC Irvine, SOM

ISAREEKORN
GLAEWKETGARN, MD
Đại học Drexel, COM

MARTINEZ,
MD, MPH
UC Irvine, SOM

IAN HAO, MD
Mỏ đá
Y khoa
Trường đại học

WON SEOK SHIN, MD
Đông Virginia
Trường y tế