Chương trình Chứng chỉ Tú tài nâng cao của CDU trong Pre-Medicine

Tổng quan:

Chương trình Chứng chỉ Tú tài nâng cao của CDU trong Pre-Medicine là một chương trình có cấu trúc, toàn diện được thiết kế để hỗ trợ sinh viên, cả người đổi nghề và tăng cường GPA, trong việc đạt được thành công vào trường y. Chương trình được thiết kế cho các cá nhân đặc biệt mong muốn trở thành các nhà lãnh đạo bác sĩ thống nhất trong mục tiêu duy nhất được khẳng định bởi sứ mệnh của trường: cống hiến cho công bằng xã hội và công bằng cho dân số không được phục vụ thông qua giáo dục, nghiên cứu, dịch vụ lâm sàng và sự tham gia của cộng đồng.

Để biết thêm thông tin về tỷ lệ tốt nghiệp của chúng tôi, khoản nợ trung bình của sinh viên đã hoàn thành chương trình và các thông tin quan trọng khác, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại http://www.cdrewu.edu/Disclosures/PBPM