Đo lường thành công của chúng tôi

Sự hỗ trợ của bạn cho Chiến dịch Sứ mệnh đã tạo sự khác biệt trong việc học sinh có thể theo đuổi giáo dục nghề nghiệp, thiết lập thị trường của nông dân trong một khu vực của cộng đồng chúng ta thiếu tiếp cận với các sản phẩm tươi, góp phần nghiên cứu loại bỏ sự chênh lệch về sức khỏe và nhiều hơn nữa.

Năm ngoái, những người ủng hộ như bạn đã giúp chúng tôi vượt quá mục tiêu gây quỹ của chúng tôi, tăng hơn $ 100,000.

Hãy giúp chúng tôi tài trợ và xây dựng một ngày mai tốt hơn tại CDU.