Gặp gỡ nhóm đường ống

Eileen Forbes-Hill, MS,
Giám đốc điều hành
Karen Wade
Chuyên gia phát triển chương trình

Alexis Cabarga
Phó Giám đốc, PHA
Keonna Hardson-Simpson
Thư ký II (Chuyên gia chương trình giảng dạy)
Anthony Reyes, EdM
Điều phối viên chương trình, SSA
Kristiana Franklin
Thư Ký II (Chuyên Viên Ứng Dụng)

Đối với câu hỏi hoặc để biết thêm thông tin, hãy điền vào thẻ yêu cầu hoặc liên hệ với văn phòng của chúng tôi:

Eileen Forbes-Hill, Giám đốc điều hành MS, Chương trình đối tác đường ống và trường học
EileenForbesHill@cdrewu.edu
(323) 563-5800

* Chương trình Có thể thay đổi *