Sức khỏe cộng đồng Thanh niên ủng hộ 

CHYA là một chương trình nhiều lớp được thiết kế cho học sinh trung học. Các học giả của chúng tôi sẽ được giáo dục về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, tiếp xúc với sự chênh lệch về sức khỏe của địa phương và toàn cầu, và được trao quyền để mở đường cho chính họ đến một bằng cấp và sự nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Học sinh hoàn thành toàn bộ chương trình sẽ nhận được khoản trợ cấp $ 1,000. Đây là một chương trình học cả năm và sinh viên sẽ có thể tham gia vào một số thành phần, bao gồm: Hệ thống chăm sóc và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Nghi thức của đoạn văn; Mô phỏng y tế; và thực tập lâm sàng. 

Danh sách tuyển dụng và Mẫu yêu cầu của CHYA

Nếu bạn muốn thêm tên của mình vào danh sách tuyển dụng ngày càng tăng của chúng tôi, hoặc muốn hỏi về chương trình, vui lòng hoàn thành biểu mẫu này và một điều phối viên sẽ liên hệ với bạn!

CHYA Outreach và Recuritment Flyer

Liên hệ chúng tôi: 

Nếu bạn có thắc mắc về CHYA, bạn có thể liên hệ với văn phòng của chúng tôi theo số (323) 563-5800 hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ chya@conexu.edu.