cộng đồng

Đại học Y khoa và Khoa học Charles R. Drew tích cực tham gia vào cộng đồng cung cấp các dịch vụ lâm sàng, chương trình đường ống và quan hệ đối tác tổ chức. Chúng tôi tin vào việc trao quyền cho các cá nhân bằng cách cung cấp các nguồn lực và kiến ​​thức họ cần để đưa ra các quyết định lành mạnh.