Chính sách giảm tốc

Chương trình Charles R. Drew PA sử dụng định nghĩa giảm tốc ARC-PA: Mất một học sinh từ một nhóm thuần tập, những người vẫn còn được xếp vào chương trình PA. Do trình tự chương trình giảng dạy và nhu cầu học tập, chương trình Charles R. Drew PA không cung cấp tùy chọn giảm tốc cho sinh viên.