Chương trình giáo dục

Chương trình giảng dạy cho các Thạc sĩ Khoa học trong Khoa học y sinh phù hợp với và cơ bản tiến bộ tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị của Đại học Charles R. Drew. Chương trình của chúng tôi có các khóa học được thiết kế đặc biệt nhằm giải quyết nhiệm vụ của chúng tôi bằng cách cung cấp kiến ​​thức khoa học tiên tiến, đào tạo nghiên cứu, thực hành nghiên cứu và giá trị dựa trên đạo đức và phạm vi bảo hiểm y tế toàn cầu và đô thị.

Học kỳ mùa thu

Khóa học #

Tên khóa học

Đơn vị tín dụng

MBS 500

Hóa sinh Y

3

MBS 520

Nguyên tắc của tin học y sinh

2

MBS 530

Phương pháp nghiên cứu dịch tôi

3

MBS 540

Đạo đức trong Y học và Khoa học

2

MBS 545

Advance Human Anatomy and Development

3

 

tín

13

Học kỳ mùa xuân

Khóa học #

Tên khóa học

Đơn vị tín dụng

MBS 510

Cơ sở sinh lý của sức khỏe và bệnh tật

3

MBS 550

Di truyền và di truyền học y học

3

MBS 560

Truyền thông khoa học

2

MBS 570

Những tiến bộ trong huyết học và miễn dịch học

3

MBS 590

Chủ đề lâm sàng trong y học đô thị và toàn cầu

3

 

 

 

 

tín

14

Học kỳ hè

Khóa học #

Tên khóa học

Đơn vị tín dụng

MBS 580

Các bệnh truyền nhiễm và dịch tễ học

3

MBS 595

Hội thảo sau đại học về Bất bình đẳng Y tế & Công bằng Xã hội

2

MBS 599

Luận án nghiên cứu

4

 

 

 

 

tín

9

 

Tổng số tín chỉ:

36

Chương trình giảng dạy cho Thạc sĩ Y tế công cộng (MPH) Học sinh để Thạc sĩ Khoa học trong sinh viên Khoa học y sinh

Học kỳ mùa thu

Khóa học #

Tên khóa học

Đơn vị tín dụng

MBS 500

Hóa sinh Y

3

MBS 520

Nguyên tắc của tin học y sinh

2

MBS 545

Advance Human Anatomy and Development

3

 

tín

8

Học kỳ mùa xuân

Khóa học #

Tên khóa học

Đơn vị tín dụng

MBS 510

Cơ sở sinh lý của sức khỏe và bệnh tật

3

MBS 550

Di truyền và di truyền học y học

3

MBS 570

Những tiến bộ trong huyết học và miễn dịch học

3

MBS 590

Chủ đề lâm sàng trong y học đô thị và toàn cầu

3

 

 

 

 

tín

12

 

Tổng số tín chỉ:

20