Gặp gỡ các đội

Tiến sĩ Hector Balcazar, Tiến sĩ, MS
Dean, Đại học Y tế và Khoa học
Giám đốc dự án HCOP / PI

Khadijah Ojo, MPH
Điều phối viên Chương trình HCOP / Người quản lý Hồ sơ
khadijahojo1@cdrewu.edu
(323) 357-3697

Lilly Jimoh, MS
Chuyên gia / Học viện quản lý dữ liệu suốt đời
lillyjimoh1@cdrewu.edu