Gặp gỡ các đội

Hector Balcazar, PhD, MS
Dean, Đại học Y tế và Khoa học
Điều tra viên chính của HCOP
 
Khadijah Ojo, EdD, MPH
Điều phối viên Chương trình HCOP / Người quản lý Hồ sơ
khadijahojo1@cdrewu.edu
 
Lilly Jimoh, MS, MPH
Chuyên gia / Học viện quản lý dữ liệu suốt đời
lillyjimoh1@cdrewu.edu