Gặp gỡ các đội

Sheba George, Tiến sĩ
Điều tra viên chính của HCOP / Phó giáo sư
shebageorge@c domainsu.edu
 
Khadijah Ojo, EdD, MPH
Quản lý chương trình HCOP
khadijahojo1@cdrewu.edu
 
Lilly Jimoh, MS, MPH
Chuyên gia / Quản lý dữ liệu của Viện Học tập HCOP
lillyjimoh1@cdrewu.edu