Tính hợp lệ của chương trình

 • Là công dân Hoa Kỳ, công dân không quốc tịch hoặc quốc tịch nước ngoài sở hữu thị thực cho phép thường trú nhân tại Hoa Kỳ
 • Chịu thiệt thòi về mặt kinh tế hoặc giáo dục
  • 1st sinh viên đại học thế hệ
  • Nhận bữa trưa miễn phí hoặc giảm giá tại trường học
  • Đủ điều kiện cho việc học tập hoặc nhận trợ cấp liên bang
  • Lớn lên trong một gia đình nhận hoặc nhận bất kỳ chương trình trợ giúp liên bang hoặc tiểu bang nào sau đây: WIC, nhà ở được trợ cấp, phiếu thực phẩm hoặc Medicaid, v.v.
 • Hãy là một học sinh trung học cơ sở hoặc cao cấp hoặc CDU hoặc sinh viên năm thứ hai chuyên ngành về một trong các chương trình Cử nhân hoặc Liên kết tại Trường Cao đẳng Y tế và Khoa học cho năm học 2018-2019