Chương trình giảng dạy của BSPH

Bằng cấp BSPH là chương trình cấp bằng đại học 120 giờ tín dụng có thể được hoàn thành trong chín học kỳ (bao gồm cả mùa hè). Chương trình giảng dạy của BSPH bao gồm 45 đơn vị khóa học BSPH cần thiết, 9 đơn vị khóa học BSPH tự chọn, 18 đơn vị khóa học GE yêu cầu và 42 đơn vị GE chung và 6 đơn vị khóa học tự chọn GE nội trú, 150 giờ trải nghiệm thực tập, và 100 giờ học dịch vụ cộng đồng, như sau:

 

Khóa học #

Tên khóa học

Các đơn vị

Các khóa học bắt buộc của BSPH cho Thiếu tá

BSP 101

Giới thiệu về sức khỏe cộng đồng

3

BSP 202

Chênh lệch sức khỏe, bình đẳng và công bằng xã hội

3

BSP 203

Cộng đồng H. Giáo dục & Truyền thông

3

BSP 301

Giới thiệu về dịch tễ học

3

BSP 302

Nguyên tắc lý thuyết của hành vi sức khỏe

3

BSP 303

Hệ thống y tế so sánh

3

BSP 304

Giới thiệu về sức khỏe môi trường

3

BSP 306

Phương pháp nghiên cứu về sức khỏe cộng đồng

3

BSPH 307A

Thực tập PH trong nước và toàn cầu I

3

BSPH 307B

Thực tập PH trong nước và toàn cầu II

3

BSP 310

Cơ sở sinh lý & lối sống của bệnh

3

BSP 400

Lập kế hoạch, Đề xuất & Đánh giá Chương trình

3

BSP 401

Chính sách y tế, lãnh đạo và đạo đức

3

BSP 403

Nền tảng của sức khỏe toàn cầu

3

BSP 410

Sức khỏe cộng đồng

3

 

 

Tổng số đơn vị BSPH cần thiết

45

 

 

 

Khóa học #

Tên khóa học

Các đơn vị

Các khóa học bắt buộc của GE cho BSPH Major

BIO 100

Giới thiệu về sinh học * loại B

4

CHM 100

Giới thiệu về hóa học * loại B

4

MTH 150

Thống kê cho nghiên cứu * loại B

3

PHE 190 tôi

Chủ tịch Hội thảo về Lãnh đạo Y tế (cư trú)

1

PHE 190 II

Chủ tịch Hội thảo về Lãnh đạo Y tế (cư trú)

1

PHE 290 tôi

Chủ tịch Hội thảo về Hệ thống Y tế (cư trú)

1

PHE 290 II

Chủ tịch Hội thảo về Hệ thống Y tế (cư trú)

1

PHE 390 tôi

Chủ tịch Hội thảo về Sức khỏe Đương đại (cư trú)

1

PHE 490 tôi

Hội thảo của Chủ tịch về các vấn đề PH (cư trú)

1

PHE 490 II

Hội thảo của Chủ tịch về các vấn đề PH (cư trú)

1

 

Tổng số đơn vị khóa học GE cần thiết

18

 

 

Khóa học #

Tên khóa học

Các đơn vị

Môn tự chọn
Khóa học
(9 đơn vị cho chuyên ngành BSPH)

BSP 305

Hệ thống thực phẩm và chênh lệch sức khỏe

3

BSP 308

Giới thiệu về Ứng dụng GIS trong PH

3

BSP 399

Nghiên cứu có định hướng

3

BSP 402

Nghiên cứu dân tộc ở PH

3

BSP 405

Hội thảo PH

3

   

Tổng số đơn vị tự chọn cần thiết

9