Công nhận

Hội đồng Giáo dục Y tế Công cộng (CEPH)

Đại học Y khoa và Khoa học Charles R. Drew được công nhận bởi WASC Senior College và Ủy ban Đại học (WSCUC) và được chấp thuận bởi Ủy ban Bưu chính, Bộ Giáo dục California. WSCUC đã cấp cho Đại học Charles R. Drew chứng nhận khu vực của mình trong 1995.

Hội đồng Giáo dục Y tế Công cộng (CEPH)

Chương trình BSPH là một phần của đơn vị chương trình Masters of Health Health (MPH) được CEPH công nhận thông qua 2024.