Công nhận

Hội đồng Giáo dục Y tế Công cộng (CEPH)

Hội đồng Kiểm định Giáo dục về Sức khỏe Cộng đồng (CEPH) Đại học Khoa học và Khoa học Charles R. Drew được công nhận bởi WASC Senior College và Ủy ban Đại học (WSCUC) và được Ủy ban Giáo dục California, Bộ Giáo dục California phê duyệt. WSCUC cấp cho Đại học Charles R. Drew công nhận khu vực vào năm 1995.

Hội đồng Giáo dục Y tế Công cộng (CEPH)

Chương trình BSPH là một phần của đơn vị chương trình Masters of Health Health (MPH) được CEPH công nhận thông qua 2024.