Nghiên cứu làm việc liên bang

Trong quan hệ đối tác với chính phủ liên bang, chương trình Nghiên cứu Làm việc Liên bang tìm thấy việc làm bán thời gian cho sinh viên, cho phép họ kiếm tiền để trả tiền cho việc học của họ. Các công việc khuyến khích công việc phục vụ cộng đồng và thường có liên quan đến việc theo đuổi học tập của học sinh.

Tất cả sinh viên theo học nghề phải có được một giải thưởng nghiên cứu công việc từ Văn phòng Hỗ trợ Tài chính và Học bổng trước khi báo cáo hoạt động. Học sinh cũng phải hoàn thành Phiên Thông Tin Học Sinh của FWS để giải thích giờ làm việc, cách thức và thời điểm học sinh được trả lương và các điều khoản làm việc khác. Học sinh sẽ làm việc hoặc cho CDU hoặc cho một người tham gia dịch vụ cộng đồng được chấp thuận. Để tiếp tục hội đủ điều kiện cho việc học tập, hiệu quả công việc phải luôn đạt yêu cầu.

Ưu tiên cho các quỹ này được trao cho những sinh viên có nhu cầu tài chính như được FAFSA xác định để giúp giảm hoặc loại bỏ nợ vay.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Trang web Chương trình Nghiên cứu Lao động Liên bang.