Chi phí tham gia CDU

Chi phí đi học bao gồm học phí và lệ phí, sách vở, đồ ăn, nhà ở, phương tiện đi lại, bảo hiểm y tế và các chi phí cá nhân khác. Phụ cấp cho các chi phí này, ngoài học phí và lệ phí, được dựa trên dữ liệu khảo sát toàn tiểu bang về chi phí trung bình của học sinh ở California và được liệt kê như chi phí gián tiếp trên thư giải thưởng của mỗi học sinh. 

Tỷ lệ học phí mùa thu 2021, mùa xuân năm 2022 và mùa hè năm 2022: 

Chương trình liên kết

$ 478 trên mỗi đơn vị

Chương trình Cử nhân

$ 601 mỗi đơn vị

Chứng chỉ sau tú tài

$ 601 mỗi đơn vị

Chương trình sau đại học

$ 961 mỗi đơn vị

Để ước tính chi phí tham dự dự kiến, sinh viên được khuyến khích sử dụng Máy tính giá net