Chương trình Ribbon màu vàng

Ban Điều Hành Cựu Chiến Binh (VA) yêu cầu tất cả các cựu chiến binh nhập học phải chính thức được nhận vào Đại Học trong một chương trình giáo dục được VA chấp thuận trước khi đủ điều kiện nhận trợ cấp VA. Vui lòng truy cập WEAMS (http://inquiry.vba.va.gov/weamspub/buildSearchInstitutionCriteria.do) để xem các lựa chọn của bạn và xác minh xem chương trình bạn quan tâm có được chấp thuận cho các quyền lợi giáo dục hay không.

Mô tả chương trình

Đại học Y khoa và Khoa học Charles R. Drew (CDU) tham gia Chương trình Ribbon Vàng cho 2019-2020. Chương trình Tăng cường Giáo dục của Chương trình GI Ribbon Vàng (Yellow Ribbon) là một điều khoản của Đạo luật Hỗ trợ Giáo dục Cựu chiến binh 4 Post 9 / 11 của 2008. Chương trình cho phép các tổ chức học tập cao hơn (các cơ quan cấp bằng) ở Hoa Kỳ tự nguyện tham gia vào thỏa thuận với VA để tài trợ học phí vượt quá mức học phí đại học công lập cao nhất. Tổ chức có thể đóng góp tối đa 50% của các chi phí đó và Quản trị Cựu chiến binh sẽ khớp với số tiền tương tự như tổ chức.

Liên lạc với Văn phòng Đăng ký và Hồ sơ để biết thêm thông tin.

Hướng dẫn yêu cầu tham gia

Trước khi gửi Yêu cầu tham gia, ứng cử viên phải là:

  • Một sinh viên tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học của CDU có trình độ học vấn tốt, hoặc
  • Được chính thức chấp nhận nhập học vào CDU cho năm học 2019-2020 VÀ đã nhận được Giấy chứng nhận đủ điều kiện (COE) từ Bộ Cựu chiến binh (VA) xác minh tính hợp lệ của 100% cho lợi ích của Chương 33 (Post 9 / 11 GI Bill).

Nhấp chuột ở đây để hoàn thành Yêu cầu về Ribbon vàng cho CDU.