Tài nguyên cho Đại học

Tài trợ liên bang

Federal Pell Grants
Chương trình trợ cấp lớn nhất của liên bang, Federal Pell Grant được thiết kế để hỗ trợ sinh viên từ các gia đình có thu nhập thấp. Các khoản trợ cấp này được trao cho sinh viên đại học đang tìm kiếm bằng cấp chưa lấy được bằng cử nhân hoặc sau đại học. Khoản trợ cấp Pell thay đổi tùy theo nhu cầu tài chính, được xác định bởi đơn đăng ký FAFSA của bạn; cho năm 2021-2022, Pell Grant có thể có số tiền tối đa được cung cấp là $ 6,495.

Trợ cấp Cơ hội Giáo dục Phụ cấp Liên bang (FSEOG)
Sinh viên đủ điều kiện Pell chứng minh nhu cầu cao nhất có thể được xem xét cho khoản trợ cấp này, bổ sung cho Federal Pell Grant của họ.

Tài trợ của tiểu bang California
Ủy Ban Trợ Giúp Học Sinh California (CSAC) xác định điều kiện nhận Trợ Cấp Tiểu Bang California - chỉ dành cho cư dân California.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Ủy ban hỗ trợ sinh viên California.

Nghiên cứu làm việc liên bang

Nghiên cứu làm việc liên bang (FWS)
FWS là một chương trình được liên bang tài trợ, cung cấp cơ hội việc làm cho sinh viên có nhu cầu tài chính cao nhất. Số tiền mà học sinh có thể kiếm được sẽ được liệt kê trong bản tóm tắt giải thưởng hỗ trợ tài chính của học sinh.

Khoản vay sinh viên liên bang

Khoản vay liên bang được trợ cấp hoặc không được trợ cấp:
Đơn FAFSA của bạn sẽ xác định xem bạn có đủ điều kiện cho khoản vay liên bang được trợ cấp hoặc không được trợ cấp. Những người vay sinh viên đủ điều kiện cho các khoản vay trực tiếp được trợ cấp dựa trên nhu cầu sẽ được chính phủ liên bang trả tiền trong khi sinh viên vẫn ghi danh ít nhất một nửa thời gian.

Tất cả các học sinh khác, kể cả những học sinh có thể hội đủ điều kiện nhận khoản vay trợ cấp một phần, có thể nộp đơn xin khoản vay liên bang không được trợ cấp trực tiếp. Điều này có các điều khoản và điều kiện tương tự, ngoại trừ việc người vay sinh viên chịu trách nhiệm về tiền lãi tích lũy trong khi ở trường. Để biết thông tin về lãi suất và phí khởi tạo hiện tại, vui lòng truy cập Trang web hỗ trợ sinh viên liên bang.

PLUS (Khoản vay dành cho sinh viên đại học):
Các khoản vay liên bang cũng có sẵn cho phụ huynh để trang trải chi phí giáo dục còn lại của học sinh. PLUS (Khoản vay dành cho phụ huynh cho sinh viên đại học) là các khoản vay liên bang trực tiếp, trong đó phụ huynh của một sinh viên phụ thuộc là người nộp đơn / người đi vay.