FAFSA

Mã trường 013653
Hãy hoàn thành Ứng dụng miễn phí cho viện trợ sinh viên liên bang (FAFSA) tại fafsa.ed.gov.

Hoàn thành và nộp FAFSA là miễn phí và nhanh chóng, và nó cung cấp cho bạn quyền truy cập vào tài nguyên viện trợ tài chính để thanh toán cho trường đại học (Federal Student Aid). Ngoài ra, FAFSA của bạn được sử dụng để xác định điều kiện của bạn cho Tiểu bang California và CDU Institutional Aid, để xác định liệu bạn có đủ điều kiện nhận giải thưởng của họ hay không.

ID FSA là bắt buộc đối với Ứng viên FAFSA, một sự kết hợp tên người dùng và mật khẩu cho phép bạn ký FAFSA bằng điện tử. Nếu bạn là một sinh viên phụ thuộc, bạn cũng nên yêu cầu cha mẹ của bạn một ID FSA.

Sau khi hoàn thành FAFSA

Sau khi hoàn thành FAFSA, FAFSA của bạn phải được xử lý, và sau đó bạn sẽ nhận được Dự kiến ​​đóng góp gia đình (EFC), được CDU sử dụng để xác định xem quý vị có thể nhận được bao nhiêu khoản trợ cấp.

Khám phá những gì xảy ra sau khi bạn điền vào FAFSA, cách xem lại / sửa Báo cáo Trợ cấp Sinh viên của bạn.
Thông tin về đơn xin hỗ trợ tài chính của bạn thường được văn phòng hỗ trợ tài chính CDU nhận điện tử trong vòng 3 - 5 ngày làm việc kể từ khi bạn hoàn thành nó.

Tài liệu bổ sung (s)

Bạn có thể được yêu cầu gửi biểu mẫu bổ sung hoặc tài liệu khác để hoàn thành tài chính của bạn? ứng dụng viện trợ.

Thông báo giải thưởng hỗ trợ tài chính

Thư giải thưởng Hỗ trợ Tài chính chỉ được thực hiện khi bạn đã được nhận vào CDU.
Sau khi được chấp nhận, đơn xin hỗ trợ tài chính của bạn sẽ được nhân viên hỗ trợ tài chính xem xét và Thông báo Hỗ trợ Tài chính hoặc Thư Giải thưởng Hỗ trợ Tài chính Ước tính sẽ được gửi qua email cho bạn.

Thư giải thưởng hỗ trợ tài chính đã gửi phải được ký tên ướt. Các thư trao giải được ký bằng fax / scan sẽ không được chấp nhận để xử lý.
Văn phòng Trợ cấp Tài chính và Học bổng CDU có thể yêu cầu thêm thông tin trước khi hoàn thành Thư Giải thưởng Hỗ trợ Tài chính của bạn. Vui lòng kiểm tra email của bạn thường xuyên!

Các 2020-2021 FAFSA

Nếu bạn đã sẵn sàng điền vào mẫu FAFSA ngay bây giờ, hãy tiếp tục!

   

Việc hoàn thành và gửi biểu mẫu FAFSA là miễn phí và nhanh chóng, đồng thời, nó cho phép bạn tiếp cận với nguồn hỗ trợ tài chính lớn nhất để giúp trả tiền học đại học hoặc trường nghề.

Ngoài ra, nhiều tiểu bang và cao đẳng sử dụng dữ liệu FAFSA của bạn để xác định đủ điều kiện nhận trợ giúp của nhà nước và trường học và một số nhà cung cấp tài chính tư nhân có thể sử dụng thông tin FAFSA của bạn để xác định xem bạn có đủ điều kiện nhận hỗ trợ hay không.