Ủy ban thường trực của Thượng viện học thuật

Thượng viện có sáu ủy ban thường trực do Thượng viện chỉ định. Bên cạnh các Chủ tịch, những người có thể bầu cử, họ có số lượng thành viên bình chọn bổ sung từ giảng viên của mỗi trường và bất kỳ thành viên nào không được bầu mà Thượng viện có thể muốn đưa vào tư vấn của chuyên gia. Các cuộc hẹn trong hai năm, không giới hạn việc tái bổ nhiệm. Mỗi ủy ban thường trực sẽ họp ít nhất một lần mỗi học kỳ. Thượng viện có thể thành lập các Ủy ban Ad Hoc khác để phục vụ cho thời gian dài hoặc ngắn và báo cáo cho Thượng viện về các đối tượng được quy định trong phụ trách của họ.

Các ủy ban bầu ghế riêng của họ tùy thuộc vào sự chấp thuận của Thượng viện. Tất cả các giảng viên hàng loạt thường xuyên từ bất kỳ trường nào trong số các trường cao đẳng (như Hướng dẫn, Trợ lý Giáo sư, Phó Giáo sư, hoặc Giáo sư) đều đủ điều kiện để trở thành thành viên trong Ủy ban Thượng viện.

Khoa chỉ có thể là thành viên của một Ủy ban Thượng viện, ngoại trừ Thượng viện Học thuật, Các cuộc hẹn và Chương trình Học tập, và Ủy ban Thượng viện, Đặc quyền và Khiếu kiện Học tập. Mỗi ủy ban sẽ bao gồm các thành viên chính của 5 và các thành viên thay thế 5. Chỉ thành viên chính mới có thể bỏ phiếu nếu cả hai đều có mặt trong cuộc họp ủy ban. Mỗi thành viên của khoa có quyền được nghe bởi bất kỳ Ủy ban thường trực nào.

Tất cả các ủy ban thường trực báo cáo với Chủ tịch Thượng viện và Thượng viện. Các vấn đề bí mật liên quan đến các quyền học tập, đặc quyền và ủy ban và các cuộc hẹn và ủy ban học tập sẽ chỉ được báo cáo cho Chủ tịch Thượng viện (Chủ tịch Thượng viện theo quyết định của mình có thể chia sẻ các báo cáo từ Ủy ban Quyền lợi, Đặc quyền và Học tập và từ các Cuộc hẹn và Chương trình khuyến mãi học tập với Thượng viện khi cần thiết). Mỗi ủy ban thường trực phải gửi báo cáo thường niên về các hoạt động của mình cho Thượng viện. Tất cả các khuyến nghị được Thượng viện phê duyệt đều phải được sự chấp thuận của Chủ tịch, Chủ tịch và Ủy ban Quản trị trước khi thực hiện. Vắng mặt bỏ phiếu để tiến hành bí mật vì Đại học hoặc một số cá nhân bị tổn hại, mỗi Ủy ban cũng sẽ lưu giữ hồ sơ về thủ tục tố tụng của mình và làm cho nó có sẵn cho bất kỳ thành viên Thượng viện quan tâm nào.

Liệt kê sáu ủy ban thượng viện