Nhân viên công nhận

Nhân viên tận tụy của Đại học Y khoa và Khoa học Charles R. Drew đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thành sứ mệnh của trường: Để tiến hành các hoạt động giáo dục, nghiên cứu và lâm sàng trong bối cảnh cộng đồng tham gia đào tạo chuyên gia y tế. biến đổi sức khỏe của các cộng đồng chưa được phục vụ. Chương trình Công nhận Nhân viên cung cấp cơ hội để nhận ra sự cống hiến, cam kết và đóng góp của một nhân viên cho sức mạnh, thành công và uy tín của Đại học.

Vui lòng điền thông tin bên dưới, ký tên và gửi bất kỳ tài liệu hỗ trợ bổ sung nào đến Bộ Nhân sự, 1731 E. 120th, COBB 296 St. Los Angeles, CA 90059 hoặc gửi email đến hrdept@cdrewu.edu.