Quyền học tập, đặc quyền và khiếu nại

Ủy ban về quyền học tập, đặc quyền và khiếu kiện, trên cơ sở cần thiết, nghe, đánh giá và đề xuất các phản hồi về các hành vi sai trái đối với các thành viên Thượng viện cũng như khiếu nại của các thành viên Thượng viện đối xử không công bằng bởi các đại lý hoặc cơ quan của trường. Khi một khiếu nại giữa giảng viên và nhân viên hành chính, một ủy ban đặc biệt sẽ được thành lập. Ủy ban sẽ bao gồm các thành viên từ các ủy ban khiếu nại của Thượng viện và đại học. Ủy ban sẽ được đồng chủ trì bởi các thành viên của mỗi ủy ban khiếu nại.

Thành viên ủy ban 2017-2019

Harold Abramowitz, MFA
trợ lý Giáo sư
Phòng nghiên cứu tổng hợp, COSH

Senait Teklehaimanot, MPH
Giảng viên
Tủ thuốc gia đình
Khoa Y học Dự phòng và Xã hội, COM

Emilyn B. Lào, MSN, FNP
trợ lý Giáo sư
Chương trình thạc sĩ y tá gia đình và chương trình thạc sĩ, SON