Chính sách và thủ tục

Đại học Y khoa và Khoa học Charles R. Drew duy trì một cổng thông tin mở cho các văn bản quy trình và chính sách cấp đại học. Cổng thông tin này cung cấp quyền truy cập vào các tài liệu chính sách cụ thể được nhóm theo các khu vực hoạt động.

Mọi yêu cầu và / hoặc cập nhật về chính sách cụ thể sẽ được gửi tới policy@cdrewu.edu.

Chính sách & Thủ tục