Hội đồng thành viên

  • Chủ tịch - Mark Ridley-Thomas, Tiến sĩ, Giám sát viên, Quận Los Angeles
  • Gene Block, Tiến sĩ, Thủ tướng, UCLA
  • Lloyd Dean, Ed.D., Chủ tịch và Giám đốc điều hành, Dignity Health
  • Thomas M. Priselac, MPH Chủ tịch và Giám đốc điều hành, Hệ thống y tế Cedars-Sinai