Khoa

Hồ sơ khoa mùa thu 2019 (ngày 1 tháng 2019 năm XNUMX)
Tổng số khoa: 376
174 giảng viên toàn thời gian và bán thời gian, và 202 giảng viên tình nguyện
Tổng số giảng viên toàn thời gian: 55
% của giảng viên toàn thời gian giảng dạy là nữ: 64%
% của giảng viên toàn thời gian giảng dạy người là người màu: 64%

Ứng dụng và Tuyển sinh, Fall 2016

Trang Sự kiện và Số liệu Cập nhật 2/21/2020