Khoa

Hồ sơ Khoa Fall 2020 (ngày 1 tháng 2020 năm XNUMX)
Tổng số khoa: 382
185 giảng viên toàn thời gian và bán thời gian, và 197 giảng viên tình nguyện
Tổng số giảng viên toàn thời gian: 63
% của giảng viên toàn thời gian giảng dạy là nữ: 65%
% của giảng viên toàn thời gian giảng dạy người là người màu: 63%

Trang Sự kiện và Số liệu Cập nhật 6/10/2021