Thông tin của người tiêu dùng

Trang thông tin người tiêu dùng này được cung cấp để cung cấp quyền truy cập vào một loạt thông tin người tiêu dùng, tiết lộ và các yêu cầu báo cáo tuân thủ hữu ích cho sinh viên, phụ huynh, sinh viên, giảng viên, nhân viên và cơ quan kiểm định. Thông tin được liên kết trên trang này nằm ở nhiều địa điểm khác nhau trên trang web của CDU và các nơi khác.