Giới Thiệu Nhân Sự

Enrique Olmos

Aaron Weathersby

Chánh văn phòng thông tin

Sang Nguyen

Kelvin Bustillo

Quản lý, Quản trị mạng / Hệ thống

Enrique Olmos

Enrique Olmos

Kiến trúc sư an ninh

Claudia Ramirez

Claudia Ramirez

Helpdesk Supervisor

Usman Usman

Usman Usman

Chuyên gia kỹ thuật máy tính

Chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu

Hồng Tân

Chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu

Chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu

Franklin Orantes

Chuyên gia kỹ thuật máy tính

Chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu

Jorge Ledezma

Chuyên gia kỹ thuật máy tính

Chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu

Kevin Dương

Kỹ sư hệ thống & mạng